Blog

Blog

Blog

نقش طراحی معماری در ایجاد و بهبود تجربه‌ی مشتری

امروزه هر فضا و مکانی در گرو تجربه‌ای است که به مخاطب منتقل می‌کند و معماران نیز در راستای ایجاد تجربه‌ای متفاوت در تلاش‌اند. اگر تجربه‌ی مشتری را، همه‌ی دریافت‌هایی بدانیم که یک نفر از قرار گرفتن در یک فضای معماری یا در استفاده از یک محصول تجربه می‌کند، در نتیجه هدف طراحان خلق تجربه‌ای […]

read more